የጨረታማስታወቂያ

የጨረታቁጥር REBIDNCB/GOV/G004/2011

 

የአዲስአበባውሃናፍሳሽባለሥልጣንበሁለትምድብከፍሎየተሸከርካሪዎችጎማናባትሪግዢበድጋሚግልጽጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡

ስለሆነምከዚህበታችየተዘረዘሩትንመስፈርቶችየሚያሉ አቅራቢዎችንበጨረታውእንዲሳተፉይጋብዛል፡፡

 1. ተጫራቾችዘወትርበሥራሰዓትመገናኛከሚገኘውዋና መ/ቤትምድርቢሮቁጥር 113 በመገኘትከላይለተጠቀሰውግዥየተዘጋጀውንየጨረታሠነድየማይመለስብር 200 (ሁለትመቶ) በመክፈልመውሰድይችላሉ፡፡

2.ማንኛውምተጫራችበመንግስትየግዥናየንብረትማስወገድኤጀንሲበዘርፉበዕቃናአገልግሎትአቅራቢዎችዝርዝርውስጥበድረ-ገፅየተመዘገበ፣ ለዘመኑሕጋዊእናየታደሰየንግድፈቃድ፣የተጨማሪእሴትታክስምዝገባየምስክርወረቀት፣ የግብርከፋይየምስክርወረቀትእናየዘመኑንግብርየከፈሉእናግብርየመክፈልግዴታቸውንየተወጡመሆኑንየሚያረጋግጥበግብርሰብሳቢውባለስልጣንየተሰጠማስረጃበመወዳደሪያኤንቨሎፑውስጥበማድረግእስከጨረታውመዝጊያቀንድረስማቅረብይኖርበታል፡፡

 1. ጨረታውንለመሳተፍለምድብአንድብር 50,000.00 /አምሳሺህእናለምድብሁለት 20,000.00/ሃያሺህብር/ የጨረታማስከበሪያየሚሆንቢያንስለ90 ቀናትጸንቶየሚቆይበCPOወይምበሁኔታላይያልተመሰረተየባንክዋስትናወይምበጥሬገንዘብማስያዝይኖርበታል፡፡ይህንኑምእስከጨረታውመዝጊያቀንድረስከዋናውሠነድጋርበማያያዝለዚሁበተዘጋጀውሣጥንውስጥማስገባትአለበት፡፡

4.ተጫራቾችየመወዳደሪያሃሣባቸውን/የመጫረቻሰነዶቻቸውን/ቴክኒካልናፋይናንሽያልበማለትለየብቻበሁለትፖስታእያንዳንዳቸውኦርጅናልናኮፒበማለትማቅረብአለባቸው፡፡

 1. አሸናፊውተጫራችላሸነፈባቸውየእቃዝርዝርዋጋመጠን 10% ከውልበኋላማስያዝይኖርበታል፡፡
 2. የተጫራቾችየዋጋማቅረቢያሠነድለ60/ስልሣ/ ቀናትፀንቶየሚቆይመሆንአለበት፡፡ ከዚህያነሰየጨረታዋጋፀንቶመቆያጊዜያቀረበተጫራችከጨረታውይሰረዛል፡፡
 3. የጨረታሠነዱንበስሙአስመዝግቦያልገዛማንኛውምተወዳዳሪበጨረታውመሳተፍአይችልም፡፡

8.ጨረታው__________________ቀን2011ዓ.ም.ከሰዓትበኋላ 8፡00ሰዓትተዘግቶተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበትበዕለቱበ8፡30ሰዓት4ኛ ፎቅበመ/ቤቱየስብሰባአዳራሽይከፈታል፡፡ ከጨረታውመዝጊያሰዓትናቀንዘግይቶየሚመጣማንኛውምየመወዳዳሪያሠነድተቀባይነትየለውም፡፡

 1. የሚቀርበውዋጋየተጨማሪእሴትታክስንያካተተመሆንአለመሆኑንበግልጽተለይቶመቀመጥአለበት፡፡ይህንንያልገለፀተወዳዳሪያቀረበውዋጋተጨማሪእሴትታክስንእንዳካተተተደርጐይቆጠራል፡፡

10.ገዥውበጨረታሰነዱውስጥየተጠቀሱትንዕቃዎች በ20%የመጨመርወይም በ20%የመቀነስመብቱየተጠበቀነው፡፡

 1. የባለስልጣን መ/ቤቱጨረታውንበሙሉምሆነበከፊልየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡

 

የጨረታማስታወቂያ

ጨረታቁጥር NCB/GOV/N-C-S001/2012

 የአዲስአበባውሃናፍሳሽባለሥልጣንበማዕቀፍስምምነት /በ2 ዓመትበሚቆይየውልጊዜ/ ማውንትክሬንኪራይ (ዕቃዎችንየመጫን፣ የማውረድ፣ ከውሃጉድጓድማውጣትሥራ)ግበግልጽጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡

ስለሆነምከዚህበታችየተዘረዘሩትንመስፈርቶችየሚያVሉ አቅራቢዎችንበጨረታውእንዲሳተፉይጋብዛል፡፡

 1. ተጫራቾችዘወትርበሥራሰዓትመገናኛከሚገኘውዋና መ/ቤትምድርቢሮቁጥር 113 በመገኘትከላይለተጠቀሰውግዥየተዘጋጀውንየጨረታሠነድየማይመለስብር 200 (ሁለትመቶ) በመክፈልመውሰድይችላሉ፡፡

2.ማንኛውምተጫራችበመንግስትየግዥናየንብረትማስወገድኤጀንሲበዘርፉበዕቃናአገልግሎትአቅራቢዎችዝርዝርውስጥበድረ-ገፅየተመዘገበ፣ ለዘመኑሕጋዊእናየታደሰየንግድፈቃድ፣የተጨማሪእሴትታክስምዝገባየምስክርወረቀት፣ የግብርከፋይየምስክርወረቀትእናየዘመኑንግብርየከፈሉእናግብርየመክፈልግዴታቸውንየተወጡመሆኑንየሚያረጋግጥበግብርሰብሳቢውባለስልጣንየተሰጠማስረጃበመወዳደሪያኤንቨሎፑውስጥበማድረግእስከጨረታውመዝጊያቀንድረስማቅረብይኖርበታል፡፡

 1. ጨረታውንለመሳተፍብር 15,000.00 /አስራአምስት ሺ ብር/ የጨረታዋስትናየሚሆንቢያንስለ90 ቀናትጸንቶየሚቆይበCPOወይምበሁኔታላይያልተመሰረተየባንክዋስትናወይምበጥሬገንዘብማስያዝይኖርበታል፡፡ይህንኑምእስከጨረታውመዝጊያቀንድረስከዋናውሠነድጋርበማያያዝለዚሁበተዘጋጀውሣጥንውስጥማስገባትአለበት፡፡
 2. የተጫራቾችየዋጋማቅረቢያሠነድለ60/ስልሣ/ ቀናትፀንቶየሚቆይመሆንአለበት፡፡ ከዚህያነሰየጨረታዋጋፀንቶመቆያጊዜያቀረበተጫራችከጨረታውይሰረዛል፡፡
 3. የጨረታሠነዱንበስሙአስመዝግቦያልገዛማንኛውምተወዳዳሪበጨረታውመሳተፍአይችልም፡፡
 4. ጨረታውህዳር 29ቀን 2012ዓ.ም.ከጧቱ 8፡00ሰዓትተዘግቶተጫራቾችወይምህጋዊወኪሎቻቸውበተገኙበትበዕለቱከጧቱ በ8፡30 ሰዓት 4ኛ ፎቅበመ/ቤቱየስብሰባአዳራሽይከፈታል፡፡ ከጨረታውመዝጊያሰዓትናቀንዘግይቶየሚመጣማንኛውምየመወዳዳሪያሠነድተቀባይነትየለውም፡፡
 5. የሚቀርበውዋጋየተጨማሪእሴትታክስንያካተተመሆንአለመሆኑንበግልጽተለይቶመቀመጥአለበት፡፡ይህንንያልገለፀተወዳዳሪያቀረበውዋጋተጨማሪእሴትታክስንእንዳካተተተደርጐይቆጠራል፡፡

8.ገዥውበጨረታሰነዱውስጥየተጠቀሱትንዕቃዎች በ20%የመጨመርወይም በ20%የመቀነስመብቱየተጠበቀነው፡፡

 1. የባለስልጣን መ/ቤቱጨረታውንበሙሉምሆነበከፊልየመሰረዝመብቱየተጠበቀነው፡፡

የአዲስአበባውሃናፍሳሽባለሥልጣን

አድራሻ፡መገናኛከሚገኘውበተለምዶ 24 ቀበሌየገቢዎችሚኒስቴርአጠገብያለውሰማያዊህንጻምድርቢሮቁጥር 113 ቁጥርስልክቁጥር፡- 0116-630857ፋክስቁጥር፡- 0116-623924

INVITATION TO BID

FOR NATIONAL COMPETITIVE BID

Bid No. BID/NCB/ GOV/G010/2019

Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA) invite interested bidders to participate in the tender for the supply of:Lot One: – Galvanized Steel Pipes and Fittings, Lot Two: – Fiber Glass Lot Three: – GPS & Deep Meter and Lot Four: – Dewatering Pump

 1. The bid documents shall be purchased from the Procurement Support Process during office hours against payment of non-refundable fee of Birr 00 (Two Hundred)upon presentation of registration certificate from Ministry of Finance and Economic Development of Ethiopia, renewed trade License for the current year, tax clearance certificate & VAT registration certificate.
 2. The bid shall be submitted in two envelopes:  Technical envelope 2. Financial envelope. One original and one copy.
 3. Interested eligible bidders may obtain further information at the office of A.A.W.S.A Procurement Support process Located, aroundMegenagna, next to Customs  Minstry, on the road to old 24 Kebele, P.O.BOX 1505, Addis Ababa, Ethiopia, and Tel.+251  0116630857,Fax;-+2510116623924,E-mail:aawsaprocu@gmail.com.
 4. The bid must be accompanied by a bid security of Birr 50,000(fifty thousand) for lot one, Birr 20,000(Twenty thousand) for lot two and Birr 23,000(Twenty Three Thousand) for lot three, Birr 36,000 (Thirty Six thousand)for lot four in the form of cash payment order (C.P.O) or a bank guarantee or Bid security should be in a separate envelope and be submitted in the tender box together with the Bid documents.
 5. All eligibility certificates should be found in the original technical document envelope and are submitted in the tender box on or before the closing date.
 6. The procuring entity reserves the right to increase/decrease by 20% the goods indicated in the tender document.
 7. The winner supplier shall furnish 10% of the contract amount as performance security within 15 days as of the contract signing date.
 8. The bid must be deposited in the tender box prepared for this purpose at or before 8:00 P.M. On December 16,2019.
 9. The bid will be opened in the presence of bidders and/or their official representatives who wish to attend on December 16, 2019 at 8:30 P.M.
 10. The Authority reserves the right to accept or reject the bid partially or wholly.

 

ADDIS ABABA WATER & SEWERAGE AUTHORITY (AAWSA)

Addis Ababa