የኘሮጀክቱ ሥም፡የኤለሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገናና ብየዳ ወርክ ሾፕ ግንባታና መሳሪያዎች ማሟላት ፕሮጀክ

አስፈፃሚው አካል፡-      በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የኘሮጀክት ጽ/ቤት

ኘሮጀክቱ የሚገኝበት አድራሻ፡- በአዲስ አበባ ከተማ የአ.አ.ው.ፍ.ባ.ዋ.መ.ቤት

ኘሮጀክቱ ጠቅላላ ዓላማ፡-ወቅቱን የጠበቃና ለሥራ ምቹ የሆነ የኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገናና ብየዳ ፈጻሚ ሾፕ ግንባታ ማከናወን

ግብ ፡-ወቅቱን የጠበቀና ለሥራ ምቹ የሆነ የሾፕ ግንባታ በማከናወን ጥራት ያለው የኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገናን በማከናወን የሠራተኛውን የሥራ ፍላጎት በማነሳሳት የተሻለ ውጤት እንዲመጣ ማድረግ፣

በኘሮጀክቱ የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፡-

 • የሾፒንግ ግንባታ የሚሆን የግንባታ ቦታ መረጣ ሥራ
 • የሾፒንጉ ዲዛይን ሥራ ማከናወን
 • ለግንባታ የሚያስፈልጉ ዕቃዎች ዝርዝር በማዘጋጀት ግዥ እንዲከናወን ማድረግ
 • የሾፒንግ ግንባታ ማከናወን

ኘሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ፡-

 • በ2007 ዓ.ም.

ኘሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ፡-

 • በ2008 ዓ.ም.

የኘሮጀክቱ ጠቅላላ በጀት፡- 18,000,000 የፈጃል ተብሎ ይገመታል፡፡

መግቢያ

yxÄ!S xbÆ W¦Â Fú> Æl|LÈN êÂW tGÆ„ Ni#H yW¦ xQRïT X yFú> ¥NúT xgLGlÖT YsÈLÝÝ bz!HM msrT Ni#H yW¦ xgLGlÖT yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC bm-qM klgÄÄ! GDB½ kgfRœ GDB X kxÄ!S xbÆ k¸gß# yW¦ mg¾ g#DÙìC YsÈLÝÝ wdðTM ybl- yNi#H Wh xQRït$N lm=mR bx”qE ßéjKT h#lT îîT XNÄ!h#M blgÄÄ! GDB y¥SÍðà |‰ãC bm\‰T §Y Yg¾lÝÝ kz!h# UR tÃYø k§Y yt-qs#TN yW¦ mg¾ãC yx@l@Kté mµn!µL mœ¶ÃãC _g y¸fimW yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ByÄ fɸ x¥µYnT nWÝÝ Yh#N µlW yW¦ mg¾ SÍT y_g tk§ |‰ m-N UR tÃÃø bbqE h#n@¬ ytd‰j ëß ylWMÝÝ Slz!HM _‰T ÃlWN qLÈÍ y_g xgLGlÖT mS-T XNÄ!ÒL bxGÆb# ytd‰j wRK ëß yxl@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ByÄ fɸ ÃSfLgêLÝÝ

የሥራው አስፈላጊነት

yxÄ!S xbÆ W¦Â Fú> Æ|LÈN ktmsrbT g!z@ jMé xBé yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ynbr mçn# Y¬w”LÝÝ XNÄ!h#M byg!z@W yW¦W xQRït$ yW¦ mg¾ œYèC B²T bm=m‰cW yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g KFL |‰ kg!z@ wd g!z@ XysÍ xh#N ydrsbT dr© dRîLÝÝ xh#NM bgfRœ GDB bx”qE ßéjKT xND y¥SÍðà S‰ bms‰t$ xh#NM x”qE ßéjKT h#lT îST XNÄ!h#M ylgÄÄ! GDB ¥SÍðà S‰ãC bmkÂwN §Y mçÂcW yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g tk§ m-N y¸=MR Slçn yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g wRK ëß btšl h#n@¬ ¥d‰jT xSf§g! nWÝÝ

የሥራው ዓላማ

ytšl lx@lKTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ByÄ xgLGlÖT |‰ Mc$ yçn wRK ëß bmgNÆT bx+R g!z@ WS_ ¥SrkB mÒL nWÝÝ

የሥራው ግብ

yW¦ MRt$N œYö‰r_ bxGÆb# mœ¶ÃãCN -Gñ l!-bQ y¸ÃSCL wRK ëß bmgNÆT y\‰t¾WN y|‰ F§gÖT ä‰L XNÄ!h#M tnú>nT m=mR YçÂLÝÝ

የሚጠበቅ ውጤትና ተጠቃሚዎች

YH ßéjKT bx-”§Y |‰W s!-ÂqQ bq_¬ yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ByÄ fɸ ytšl y|‰ ï¬ b¥Gßt$ q_t¾ t-”¸ s!çN yxÄ!S xbÆ W¦Â Fú> Æl|LÈN ̸ hBT Y=M‰LÝÝ bßéjKt$ £dT y¸-bq$ W-@èC t-”¸ãC mµkLÝ

 • GNƬ b¸kÂwNbT wQT g!z!ÃêE y|‰ :DL Yf-‰LÝÝ
 • bGNƬW wQT bwRK ëp$ xdr©jT bmnúT kFt¾ LMD YÄB‰L½
 • yt¹l yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g wRK ëß bmf-„ \‰t¾W t-”¸ YçÂLÝÝ

kßéjKt$ m-ÂqQ b“§ y¸gß# W-@èC _QäCÝ

 • yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g ByÄ fɸ dr©WN y-bq wRK ëß YñrêLÝÝ
 • kœYT y¸m-#M çn lQDm ZGJT kGM© b@T y¸w-# :”ãC bxGÆb# XNÄ!Ãz# YçÂLÝÝ
 • ytrUU yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g S‰ XNÄ!kÂwN :DL YsÈLÝÝ
 • y\‰t¾WN y|‰ F§gÖT Y=M‰L½
 • t-ÃqEnT Y=M‰L½

በ2008 የሚከናወኑ ተግባራት

 • ለግንባታ ሥራው የግንባታ ፍቃድ ማግኘት፣
 • የተቋራጭ ቅጥር በመፈጸም የኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገና እና ወርክሾፕ ግንባታ ሥራ ማከናወን

የአፈጻጸም ስልቶች

 • የዝርዝር ጥናት ዲዛይን ሥራ የሚያከናውን አማካሪ መቅጠርና የጥናት ሥራውን መከታተል፤
 • የዕቃ አቅራቢ ቅጥር በመፈጸም ለወርክሽፕ ሥራ የሚያስፈልጉ ማሽኖችና መሳሪያዎች ግዥ ተፈጻሚ ማድረግ

ለሥራው የሚያስፈልጉ ግብዓቶች

YH ßéjKT kxgR WS_ kWÀ hgR y¸gß# GBxèC y¸ÃSfLg#TN s!çNÝ

 • kxgR WS_ b÷NST‰K>N zRF LMD ÃlW ÑÃt¾
 • y÷NST‰K>N :”ãC
 • y:” ¥Nš åvR ÿD KÊñC
 • lx@l@KTé mµn!µL S‰ y¸çn# ytlÆ ¥>ñC
 • y±Mß mäk¶Ã yW¦ gNÄ yt&ST b@NÓC
 • ytlÆ ymf¬Ò mœ¶ÃãC Sp&šL mf¬Ò mœ¶ÃãC
 • ytlÆ kÆD q§L yx@l@KTé mµn!µL mú¶ÃãC mdRd¶Ã ¹@LæC
 • ytlÆ y¶êYNÄ!NG gmD ¥SqmÅ ¹@LF :”ãC wzt…

የክትትልና የግምገማ ስርአት

yßéjKt$ x-”§Y xNQS”s@ _‰t$N y-bq SR›t$N ytktl XNÄ!çN ytlÆ yKTTL yGMg¥ |R›T y¸zrU s!çN ßéjKt$ b‰s# x¥µ¶ bmQ-R ys#pRv!™N |‰W bkFt¾ h#n@¬ XNÄ!s‰ ÃdRULÝÝከዚህ ጎን ለጎን

 • የፕሮጀክት እንቅስቃሴ ለመከታተል ሳምንታዊና ወርሃዊ ሪፖርቶችን መከታተል
 • የፕሮጀክት ፕላን በማዘጋጀት የዕቅዱን አፈፃፀም በየወሩ በመገምገም እቅዱን መከለስ

|UT Mc$ h#n@¬ãC

 • y¸ktl#T n_ïC ßéjKt$ tGƉêE b¥DrG £dT y¸ÃšÑ Mc$ h#n@¬ãC ÂcWÝÝ
 1. SUèCÝ
 • kWÀ tgZtW y¸m-# åvR ÿD KÊñC mzGyT
 • yG™ £dT xlmF-N
 1. Mc$ h#n@¬ãCÝ
 • ßéjKt$ tGƉêE l¥DrG kzRF MKTL ê |‰ xSk!ÃJ XSk fɸW DrS q$R-“nT mñR½
 • yx@l@KTé mµn!µL mœ¶ÃãC _g S‰ kh#l#M yW¦ mg¾ãC UR q_t¾ yçn q$R”nT ÃlW mçn#½
 • btzêê¶ bxND xµÆb! y¸s„ KFlÖC kS‰ ï¬ _bT xNÉR y¸Ãns#T _Ãq& bmçn# GNƬW mLS YsÈL tBlÖ Ygm¬LÝÝ

በጀት /ጠቅላላና ዝርዝር ወጪ/

ይህንን ሥራ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልገው የማዋዕለ ንዋይ ፈሰስ ከዚህ በታች ተዘርዝሯል፡፡

ተ.ቁ. የፕሮጀክቱ ሥምና የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት የውል ስምምነቱ መጠን/ኢንጂነሪግ ዋጋ ግምት ለ2008 በጀት ዓመት የተያዘ በጀት የተያዘ በጀት ምርመራ
ከመንግስት ከመ/ቤቱ ከብድር ዕርዳታ
37 የኤለሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገና እና ብየዳ ወርክ ሾፕ ግንባታ እና መሳሪያዎች ማሟላት ፕሮጀክት   10,000,000 0 10,000,000 0 0
37.1 የኤሌክትሮሜካኒካል መሳሪያዎች ጥገና እና ወርክሾፕ ግንባታ ሥራ ማከናወን 10,000,000 10,000,000 10,000,000 በሚገባው ውለታ መሠረት ለሥራው የሚወጣ ዋጋ ተብሎ በ2008 በጀት ዓመት ተይዟል፡፡